Przyjęcie strategii LST CAPITAL S.A. na lata 2014-2016

2013.10.28

Zarząd LST CAPITAL  S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) podaje do publicznej wiadomości główne założenia przyjętego przez Zarząd Emitenta w dniu 28 października 2013 roku planu rozwoju Spółki na lata 2014-2016.

Głównym celem  Spółki w przywołanej strategii jest koncentracja na zaawansowanych przemysłowych technologiach ceramicznych w ramach trzech projektów: LZMO S.A., BALTIC CERAMICS S.A., INDUSTRY TECHNOLOGIES S.A. Inwestycje wyróżniają się tym, iż nie mają konkurencji w regionie i dają perspektywy bardzo wysokich stóp zwrotu.

Strategia LST CAPITAL S.A. zakłada również, że wszystkie jej kluczowe projekty zostaną wprowadzone na rynki prowadzone przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w celu uzyskania ich rynkowej wyceny. Posłuży to uzyskaniu wyższych wycen przy sprzedaży inwestorowi branżowemu.

Kluczowym celem strategii jest również stworzenie pod nową nazwą - IndygoTech Minerals S.A., najbardziej zaawansowanego technologicznie holdingu ceramicznego, w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, opierającego swoje przewagi konkurencyjne na wiedzy i technologii.

Przyjęty plan strategii zakłada:
I. Docelowo osiągnięcie przez LZMO S.A. co najmniej 10% udziału w regionalnym rynku systemów kominowych o szacowanej  wartości 1,4 mld zł rocznie.
II. Docelowo osiągnięcie przez BALTIC CERAMICS S.A. pozycji wiodącego producenta ultralekkich proppantów ceramicznych, z 5% udziałem w światowej produkcji proppantów ceramicznych.
III. Wejście przez INDUSTRY TECHNOLOGIES S.A. na rynek izolatorów formowanych izostatycznie w technologii C-130 i osiągnięcie pozycji regionalnego lidera dostaw dla przemysłu elektroenergetycznego w zakresie korpusów izolacyjnych do wysokich napięć.

Bardziej szczegółowy opis przyjętego planu strategii  zamieszony został w formie dokumentu  „Strategia LST CAPITAL na lata 2014-2016” stanowiącej załącznik do niniejszego raportu wraz z prezentacją oraz dostępnej na stronie internetowej Emitenta. W opinii Zarządu realizacja przyjętego planu rozwoju na lata 2014-2016 będzie miała przełożenie na dynamiczny rozwój i istotne wzmocnienie pozycji rynkowej LST CAPITAL S.A.  oraz spółek zależnych.

Wskazane założenia strategii LST CAPITAL S.A. w żadnym zakresie nie stanowią prognozy ani szacunków wyników finansowych Emitenta. Podawane liczby dotyczące przyszłości nie stanowią prognoz ani szacunków, lecz cele które chce osiągnąć Emitent.

Pliki do pobrania

© 2021 IndygoTech Minerals