Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji LST CAPITAL S.A.

2013.11.22

Zarząd LST CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent", „Spółka”) na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o ofercie”), informuje, że w dniu 21 listopada 2013 roku Spółka otrzymała zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie od Piotra Chmielewskiego, ROWING CAPITAL LIMITED, PCH CAPITAL S.A., INNOVATORS S.A. oraz DAREVEST PARTNERS LIMITED, w którym podmioty te poinformowały, że w dniu 15 listopada 2013 roku INNOVATORS S.A. zbyła, a jej spółka zależna w 100% kontrolowana nabyła 2.926.773 akcje zwykłe na okaziciela LST CAPITAL S.A., które stanowią 6,60% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Zgodnie z zawiadomieniem przed ww. transakcją podmioty zawiadamiające działając w porozumieniu posiadały łącznie 4.459.662 akcje Emitenta, które stanowiły 10,06% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, w tym bezpośrednio akcje posiadały:
- INNOVATORS S.A. posiadała 2.926.773 akcje zwykłe na okaziciela Emitenta, które stanowiły 6,60% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta,
- Pan Piotr Chmielewski posiadał 1 532 889 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta, które stanowiły 3,46% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Zgodnie z zawiadomieniem po ww. transakcji podmioty zawiadamiające działając w porozumieniu posiadają łącznie 4.459.662 akcje zwykłe na okaziciela Emitenta, które stanowią 10,06% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, w tym bezpośrednio akcje posiadają:
- DAREVEST PARTNERS LIMITED posiada 2.926.773 akcje zwykłe na okaziciela Emitenta, które stanowią 6,60% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta,
- Pan Piotr Chmielewski posiada 1 532 889 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta, które stanowią 3,46% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Jednocześnie podmioty zawiadamiające poinformowały, że pomiędzy nimi istnieją następujące powiązania:
- Piotr Chmielewski kontroluje ROWING CAPITAL Ltd.,
- ROWING CAPITAL Ltd. posiada 100% akcji PCH CAPITAL S.A.,
- PCH CAPITAL S.A. posiada 100% akcji INNOVATORS S.A.,
- INNOVATORS S.A. kontroluje DAREVEST PARTNERS LIMITED.

© 2021 IndygoTech Minerals