Podpisanie umowy o dofinansowanie przez spółkę zależną, INDUSTRY TECHNOLOGIES S.A.

2013.11.18

Zarząd LST CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, iż w dniu 18 listopada 2013 roku spółka zależna od Emitenta, INDUSTRY TECHNOLOGIES S.A. z siedzibą w Lubsku („INDUSTRY TECHNOLOGIES”) poinformowała o podpisaniu w dniu 14 listopada 2013 roku z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości („PARP”) umowy o dofinansowanie na realizację projektu pn. „Wprowadzenie na rynek zasadniczo ulepszonych ceramicznych rur elektroizolacyjnych”, złożonego w ramach działania 4.4. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

W ramach ww. projektu Spółka planuje inwestycję polegającą na wdrożeniu do działalności gospodarczej wynalazku pn. „Sposób wytwarzania ceramicznych korpusów elektroizolacyjnych”, poprzez budowę nowego zakładu produkcyjnego ceramicznych rur elektroizolacyjnych.

Wartość przyznanej dotacji wynosi 22 292 690,00 zł. Okres kwalifikowalności wydatków rozpoczyna się w dniu 01 stycznia 2014 roku i kończy 31 grudnia 2014 roku.

Jako zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy INDUSTRY TECHNOLOGIES wystawiła do dyspozycji PARP weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową do wysokości przyznanego dofinansowania wraz z odsetkami. Umowa nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych. Warunki wynikające z Umowy, w tym tryb i warunki dokonywania płatności, warunki rozwiązania umowy i inne, nie odbiegają od standardowej umowy związanej z dofinansowaniem projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

INDUSTRY TECHNOLOGIES jest spółką zależną w 67,51% od Emitenta.

O przyznaniu dotacji INDUSTRY TECHNOLOGIES Emitent informował w raporcie bieżącym nr 31/2013 z dnia 07 października 2013 roku.

© 2021 IndygoTech Minerals