Podpisanie umowy o zachowaniu poufności z potencjalnym inwestorem branżowym przez BALTIC CERAMICS S.A.

2013.12.09

Zarząd LST CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent") informuje, iż w dniu 09 grudnia 2013 roku spółka pośrednio zależna od Emitenta, BATLIC CERAMICS spółka akcyjna („BALTIC CERAMICS”, „Spółka”) z siedzibą w Lubsku poinformowała o otrzymaniu podpisanej umowy o zachowaniu poufności. Umowa została podpisana z inwestorem ze Stanów Zjednoczonych, który wyraził zainteresowanie projektem BALTIC CERAMICS i rozważa możliwość jego przejęcia lub inwestycje w projekt.

Inwestor jest spółką notowaną na NASDAQ, która działa w branży energetycznej i obecnie wkracza na rynki związane z branżą Oil&Gas. Inwestor przeprowadził wstępną analizę BALTIC CERAMICS w oparciu o dostępne powszechnie materiały i ocenił, że przedsięwzięcie to spełnia jego kryteria odnośnie branży oraz wczesnego etapu inwestycji, na którym nie ma jeszcze przychodów i może być dla niego atrakcyjne.

Na tym etapie potencjalny inwertor nie wyklucza również innych form współpracy, w tym współfinansowania projektu BALTIC CERAMICS. Podjęcie ostatecznej decyzji przez inwestora będzie możliwe po poddaniu projektu pełnemu due diligence i ostatecznej akceptacji przedsięwzięcia.

BALTIC CERAMICS nie udzieliła inwestorowi wyłączności na negocjacje. Zarząd BALTIC CERAMICS spodziewa się, że due diligence rozpocznie się w I kwartale 2014 roku i otworzy możliwość negocjacji warunków przejęcia projektu bądź inwestycji w projekt.

BALTIC CERAMICS prowadzi obecnie rozmowy z trzema potencjalnymi inwestorami, zainteresowanymi zaangażowaniem kapitałowym w projekt: firmą notowaną na NASDAQ, firmą europejską oraz firmą notowaną na NYSE.

Zarządu BALTIC CERAMICS ocenia, że wymiana informacji, dokonywanie uzgodnień oraz omawianie spraw związanych z surowcami i technologią będzie procesem długotrwałym, a od dnia rozpoczęcia rozmów do podpisania umowy inwestycyjnej może minąć co najmniej pół roku.

Zarząd Emitenta uznał, iż informacja podana w niniejszym raporcie stanowi informację poufną w rozumieniu art. 154 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, gdyż może wpłynąć na cenę akcji Emitenta.


***

BALTIC CERAMICS realizuje pierwszy w Europie projekt fabryki proppantów ceramicznych. Proppanty ceramiczne są wysoko przetworzonymi produktami, otrzymanymi z surowców mineralnych, używanymi w szczelinowaniu hydraulicznym podczas wydobycia gazu i ropy ze złóż niekonwencjonalnych i konwencjonalnych. Po raz pierwszy zostały użyte w USA w latach 90-ych, jednak ich dynamiczny wzrost rynku obserwujemy od początku XXI wieku (CAGR +23%).
Rynek proppantów szacowany jest na 2,3 mln ton rocznie o wartości 3,7 mld USD. Liderem rynku jest notowany w Nowym Jorku koncern CARBO CERAMICS Inc. (NYSE:CRR), który posiada moce produkcyjne proppantów na poziomie prawie 800 tys. ton rocznie (1/3 światowego rynku).
Ze względu na wysoką jednostkową cenę proppanty ceramiczne są transportowane między kontynentami, z miejsca produkcji do miejsca ich użycia. Zgodnie z raportem grupy badawczej Freedonia Group rynek proppantów będzie rósł w latach 2015-2020 w średniorocznym tempie +40%.
BALTIC CERAMICS uzyskał dotacje z PARP oraz NCBiR na łączną kwotę 26 mln zł. Docelowe moce produkcyjne BALTIC CERAMICS wyniosą 135 tys. ton rocznie, co będzie odpowiadało 5% światowego rynku proppantów ceramicznych.

© 2021 IndygoTech Minerals