Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na NWZ LST CAPITAL S.A. w dniu 21 grudnia 2013 roku.

2013.12.22

Zarząd spółki LST CAPITAL spółka akcyjna („Spółka”), działając na podstawie art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informuje, że Akcjonariusze obecni na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 21 grudnia 2013 roku dysponowali 8.721.789 głosami.

Oznacza to, że kapitał zakładowy Spółki wynoszący 44.310.803 akcji, z których każda daje prawo do jednego głosu, był reprezentowany na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w 19,86%.

Co najmniej 5% liczby głosów na tym Zgromadzeniu posiadał Pan Dariusz Janus, który posiada 8.471.789 akcji Spółki, z których przysługiwało 8.471.789 głosów, co stanowiło 97,13% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i odpowiada 19,12% ogólnej liczbie głosów w Spółce.

 

© 2021 IndygoTech Minerals