Raporty bieżące

Data Symbol Źródło Raport
2014.12.15 68/2014 ESPI Podjęcie decyzji o zamiarze zaoferowania akcji nowej emisji serii I jednemu inwestorowi
2014.12.07 67/2014 ESPI Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IndygoTech Minerals S.A., projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zmiana Statutu.
2014.12.05 66/2014 ESPI Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu
2014.11.12 65/2014 ESPI Informacja o publikacji skonsolidowanego raportu okresowego za III kwartał 2014 r.
2014.10.23 64/2014 ESPI Informacja o wynikach częściowych badań ceramicznych osłon elektroizolacyjnych wytworzonych przez Industry Technologies S.A.
2014.10.22 63/2014 ESPI Zawarcie umowy na wykonanie i dostawę kompletnej linii technologicznej do przygotowania surowców przez Baltic Ceramics S.A.
2014.10.20 62/2014 ESPI Przeprowadzenie kolejnych testów proppantów ceramicznych przez Baltic Ceramics S.A.
2014.10.20 61/2014 ESPI Wyjaśnienia dotyczące wypowiedzenia umowy z biegłym rewidentem
2014.10.10 60/2014 ESPI Zawiadomienie o zbyciu znacznego pakietu akcji
2014.10.03 59/2014 ESPI Informacja o stanie zaawansowania projektów inwestycyjnych realizowanych przez spółki z Grupy Kapitałowej IndygoTech Minerals S.A.
2014.10.01 58/2014 ESPI Dokonanie międzynarodowego zgłoszenia patentowego wynalazku spółki Baltic Ceramics S.A.
2014.09.11 57/2014 ESPI Rozmowy w zakresie wsparcia i rozwoju strategicznego projektu Baltic Ceramics
2014.09.05 56/2014 ESPI Wybór biegłego rewidenta
2014.09.04 55/2014 ESPI Wypowiedzenie umowy z biegłym rewidentem
2014.09.03 54/2014 ESPI Zawieszenie obrotu akcjami Emitenta
2014.09.02 53/2014 ESPI Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2014 roku
2014.08.27 52/2014 ESPI Zmiana terminu przekazania raportu okresowego za I półrocze 2014 roku
2014.08.19 51/2014 ESPI Zawiadomienie w trybie art. 69, 69a oraz 87 Ustawy o ofercie
2014.07.08 50/2014 ESPI Zawarcie umowy na roboty budowlane w ramach projektu „Budowa zakładu oraz wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji proppantów ceramicznych”
2014.07.02 49/2014 ESPI Podpisanie umowy o dofinansowanie budowy zakładu proppantów ceramicznych przez Baltic Ceramics S.A.
2014.07.01 48/2014 ESPI Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu IndygoTech Minerals spółka akcyjna w dniu 30 czerwca 2014 roku.
2014.07.01 47/2014 ESPI Powołanie członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję
2014.07.01 46/2014 ESPI Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie IndygoTech Minerals S.A. w dniu 30 czerwca 2014 roku
2014.06.12 45/2014 ESPI Dokonanie całkowitego wykupu obligacji serii A
2014.06.04 44/2014 ESPI Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał
2014.05.29 43/2014 ESPI Wybór biegłego rewidenta
2014.05.28 42/2014 ESPI Ostatni dzień notowań obligacji serii A
2014.05.27 41/2014 ESPI Rozpoczęcie realizacji projektu Centrum Badań i Rozwoju Proppantów Ceramicznych przez Baltic Ceramics S.A.
2014.05.26 40/2014 ESPI Wybór generalnego wykonawcy budowy zakładu proppantów ceramicznych przez Baltic Ceramics S.A.
2014.05.16 39/2014 ESPI Podpisanie umowy o współpracy w zakresie sprzedaży izostatycznych systemów kominowych na rynki pozaeuropejskie przez LZMO S.A.
2014.05.15 38/2014 ESPI Publikacja Memorandum Informacyjnego w związku z emisją Akcji serii M Baltic Ceramics Investments S.A.
2014.05.08 37/2014 ESPI Rozpoczęcie dostaw izostatycznych systemów kominowych na nowe rynki przez LZMO S.A.
2014.05.07 36/2014 ESPI Rekomendacja Komisji Konkursowej i Panelu Ekspertów PARP do udzielenia BALTIC CERAMICS S.A. dofinansowania w wysokości 40 mln zł
2014.05.06 35/2014 ESPI Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
2014.05.06 34/2014 ESPI Rozpoczęcie oferty publicznej obligacji przez LZMO S.A., spółkę powiązaną.
2014.04.17 33/2014 ESPI Baltic Ceramics S.A. wybrała dostawcę linii granulacji mechanicznej
2014.04.15 32/2014 ESPI Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu spółki z grupy IndygoTech Minerals
2014.04.14 31/2014 ESPI Publikacja wyników za marzec 2014 r. przez LZMO S.A., spółkę z grupy IndygoTech Minerals
2014.04.11 30/2014 ESPI Rozpoczęcie budowy zakładu przez Industry Technologies S.A.
2014.04.11 29/2014 ESPI Rozpoczęcie budowy nowoczesnego zakładu produkującego proppanty ceramiczne przez spółkę z Grupy IndygoTech Minerals
2014.04.09 28/2014 ESPI Baltic Ceramics S.A. ogłosiła konkurs na wybór generalnego wykonawcy budowy zakładu
2014.04.08 27/2014 ESPI Ogłoszenie konkursu na wybór dostawcy suszarni dla Baltic Ceramics S.A.
2014.04.08 26/2014 ESPI Industry Technologies S.A. wybrała generalnego wykonawcę budowy zakładu produkcyjnego
2014.04.02 25/2014 ESPI Wybór dostawcy linii przerobu surowca dla Baltic Ceramics S.A.
2014.04.02 24/2014 ESPI Wniosek Baltic Ceramics S.A. w II edycji konkursu Blue Gas został zakwalifikowany do oceny merytorycznej
2014.04.01 23/2014 ESPI Podpisanie umowy na pełnienie funkcji Oferującego w ofercie publicznej akcji Baltic Ceramics Investments S.A.
2014.03.27 22/2014 ESPI Kolejny etap rozmów z potencjalnym inwestorem branżowym dla Baltic Ceramamics S.A.
2014.03.21 ESPI Raport za rok 2013
2014.03.18 21/2014 ESPI Kolejne wyniki testów proppantów ceramicznych Baltic Ceramics S.A.
2014.03.14 20/2014 ESPI Otrzymanie pierwszej płatności zaliczkowej na realizację projektu Industry Technologies S.A.
2014.03.14 19/2014 ESPI Pozytywny wynik testów właściwości fizycznych proppantów ceramicznych Baltic Ceramics S.A.
2014.03.12 18/2014 EBI Industry Technologies S.A. ogłosiła konkurs na wybór dostawcy linii prasowania izostatycznego ceramicznych rur elektroizolacyjnych
2014.03.11 17/2014 ESPI Baltic Ceramics S.A. ogłosiła konkurs na wybór dostawcy linii granulacji mechanicznej
2014.03.07 16/2014 ESPI Zakwalifikowanie wniosku BALTIC CERAMICS.S.A w ramach POIG 4.4. do oceny merytorycznej
2014.03.06 15/2014 ESPI Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Baltic Ceramics Investments S.A.
2014.03.03 14/2014 ESPI Industry Technologies S.A. ogłosiła konkurs na wybór generalnego wykonawcy budowy zakładu produkcyjnego
2014.02.27 13/2014 ESPI Baltic Ceramics S.A. złożyła wiosek o dofinansowanie w ramach II edycji konkursu Blue Gas - Polski Gaz Łupkowy
2014.02.21 12/2014 ESPI Zawiadomienie o zmniejszeniu stanu posiadania akcji poniżej 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu
2014.02.20 11/2014 ESPI Baltic Ceramics S.A. ogłosiła konkurs na wybór dostawcy linii przerobu surowca
2014.02.19 10/2014 ESPI Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu IndygoTech Minerals S.A.
2014.02.19 09/2014 ESPI Zakończenie subskrypcji akcji serii L przez Baltic Ceramics Investments S.A.
2014.01.29 08/2014 ESPI Publikacja zgłoszeń patentowych spółki zależnej INDUSTRY TECHNOLOGIES S.A. Przygotowanie do rozpoczęcia budowy.
2014.01.28 07/2014 ESPI Pozytywny wynik badań w procesie certyfikacji W3G, spółki powiązanej LZMO S.A.
2014.01.21 06/2014 ESPI Zmiana nazwy skróconej obligacji na okaziciela serii A
2014.01.21 05/2014 ESPI Zmiana oznaczenia i nazwy skróconej Emitenta
2014.01.21 04/2014 ESPI Rejestracja zmiany firmy z LST CAPITAL S.A. na IndygoTech Minerals S.A.
2014.01.16 02/2014 ESPI Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2013 roku
2014.01.16 03/2014 ESPI Terminy przekazywania raportów okresowych w 2014 roku
2014.01.02 01/2014 ESPI Uzyskanie dofinansowania w kwocie 7 mln zł przez spółkę pośrednio zależną, BALTIC CERAMICS S.A.

© 2022 IndygoTech Minerals