Powołanie osoby nadzorującej

2015.07.01

Zarząd spółki IndygoTech Minerals S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzanie Spółki w dniu 30 czerwca 2015 r. powołało do Rady Nadzorczej Pana Marcina Zimnego.

 Pan Marcin Zimny jest absolwentem Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kierunek Geologia specjalizacja Gospodarka zasobami wodnymi i mineralnymi. Podczas studiów odbył on również wymianę zagraniczną na uniwersytecie w Aarhus w Danii. Ukończył również podyplomowe studia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie kierunek Zarządzanie i Marketing. 

Specjalizuje się w gospodarce zasobami mineralnymi, analizą rynku gazu i ropy zarówno w Polsce jak i na świecie, jak również technicznym zastosowaniem proppantów ceramiczny. Doświadczenie z rynkiem ropy naftowej i gazu zdobywał będąc członkiem American Association of Petroleum Geologists (AAPG). Ukończy on również kurs z projektowania płuczek wiertniczych. 

Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w firmie Geotech w Poznaniu gdzie odpowiadał za obróbkę danych kartograficznych i powstawanie nowych map cyfrowych. Pracował również w firmie TD Tadex Waldi gdzie odpowiadał za szeroko pojętą spedycję towarów. Obecnie pracuje jako Geolog oraz Menadżer ds. Sprzedaży w firmie Baltic Ceramics S.A. gdzie odpowiada za sprzedaż proppantów ceramicznych oraz sprawy geologiczne. Odpowiadał on również za analizę rynku ropy naftowej i gaz zarówno konwencjonalnego jak i niekonwencjonalnego.  

 

Od 2015 r. zasiada w radzie nadzorczej spółki Electroceramics S.A. 

Od 2015 r. zasiada w radzie nadzorczej spółki Baltic Ceramics Investments S.A.

Od 2014 do 2015 r. zasiadał w radzie nadzorczej spółki Industry Technologies S.A.

 

Zgodnie z oświadczeniem Pana Marcina Zimnego:

-         w okresie ostatnich 5 lat nie pełnił funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej w podmiotach, które w okresie kadencji jego osoby znalazły się w stanie upadłości, likwidacji lub w stosunku do których wprowadzono zarząd komisaryczny,

-         nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS,

-         nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz o skazaniu prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 587, 590 i 591 Kodeksu spółek handlowych,

-         nie toczą się, ani w okresie ostatnich 2 lat nie toczyły się wobec niego postępowania cywilne, karne, administracyjne i karno-skarbowe,

-         nie został skazany za przestępstwo oszustwa,

-         nie prowadził działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej,

-         nie jest ani w okresie ostatnich 3 lat nie był za wyjątkiem wyżej opisanych członkiem organów zarządzających lub nadzorczych, w żadnej spółce kapitałowej lub osobowej.

© 2021 IndygoTech Minerals