Wybór biegłego rewidenta

2015.08.03

Zarząd IndygoTech Minerals S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") informuje, iż w dniu 03 sierpnia 2015 roku Rada Nadzorcza Emitenta wybrała firmę WBS Audyt sp. z o.o. do przeprowadzenia przeglądu półrocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok.

Wybrany podmiot, WBS Audyt sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: 00-131 Warszawa, ul. Grzybowska 4 lokal U9B) jest wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 3685.

Emitent nie korzystał z usług podmiotu WBS Audyt sp. z o.o., z usług tej firmy korzystały firmy zależne od Emitenta w zakresie przeprowadzenia badania rocznego sprawozdania finansowego za 2014 rok.

© 2021 IndygoTech Minerals