Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 31.08.015 r., godz. 10:00

2015.09.01

Zarząd IndygoTech Minerals S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 7 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, niniejszym informuje, iż podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 31 sierpnia 2015 r. o godz. 10:00 podjęło następujące uchwały:

 

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

IndygoTech Minerals S.A. z siedziba w Warszawie

z dnia 31 sierpnia 2015 roku

 

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

 

§ 1

Wybiera się Pana Dariusza Janusa na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

 

Po przeprowadzeniu głosowania Pan Dariusz Janus stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 7.721.519 (siedem milionów siedemset dwadzieścia jeden tysięcy pięćset dziewiętnaście) ważnych głosów, z ogólnej liczby głosów 52.310.803 (pięćdziesiąt dwa miliony trzysta dziesięć tysięcy osiemset trzy), co stanowi 14,76% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano głosów 7.721.519, przy braku głosów „przeciwnych” oraz „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

 

Zarząd Spółki informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie przystąpiło do głosowania uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii J do obrotu na rynku głównym GPW jako bezprzedmiotowej, ponieważ jest ono immanentnie związane z uchwałą w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii J, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, która nie została poddana pod głosowanie z uwagi na brak kworum.

 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

© 2021 IndygoTech Minerals