Zawiadomienie o przekroczeniu progu o co najmniej 2% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu IndygoTech Minerals S.A.

2015.09.16

Na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o ofercie”), Zarząd IndygoTech Minerals S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, iż w dniu 16 września 2015 r. Emitent otrzymał od akcjonariusza Dariusza Janusa zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 2 pkt 1 Ustawy o ofercie, w którym Pan Dariusz Janus nawiązując do zawiadomienia przekazanego w dniu 18 maja 2015 r. o posiadaniu 12.280.532 akcji spółki IndygoTech Minerals S.A. (raport bieżący ESPI nr 25/2015 z 19.05.2015 r.) poinformował, iż w wyniku osiągnięcia ww. stanu posiadania przekroczył próg o co najmniej 2% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.

 

Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem Pan Dariusz Janus w dniu 15 maja 2015 r. kupił łącznie 33.766 akcji Emitenta po średniej cenie 1,19 zł za akcję. Transakcje miały miejsce w dniu 15 maja 2015 roku na rynku regulowanym w trybie sesji zwykłej. Transakcje te spowodowały przekroczenie przeze mnie progu o 2,28% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.

 

Przed ww. transakcjami Pan Dariusz Janus posiadał 11.087.731 akcji Emitenta stanowiących 21,20% w kapitale zakładowym Emitenta i uprawniających do 11.087.731 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, stanowiących 21,20% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu.

Po ww. transakcjach Pan Dariusz Janus posiada 12.280.532 akcji Emitenta, stanowiących 23,48% w kapitale zakładowym Emitenta i uprawniających do 12.280.532 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, stanowiących 23,48% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu.

 

Pan Dariusz Janus poinformował, iż nie wyklucza zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta w ciągu najbliższych 12 miesięcy od dnia złożenia niniejszego zawiadomienia oraz że nie posiada podmiotów zależnych, które posiadałyby akcje Emitenta, jak również nie zawarł z żadnym podmiotem umów, których przedmiotem byłoby przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji Emitenta.

 

 

 

© 2021 IndygoTech Minerals