Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu IndygoTech Minerals spółka akcyjna w dniu 30 września 2015 r.

2015.10.07

Zarząd spółki IndygoTech Minerals spółka akcyjna („Spółka”), działając na podstawie art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informuje, że co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30.09.2015 r. posiadał Pan Dariusz Janus, który dysponował 7.515.509 akcjami Spółki, z których przysługiwało 7.515.509 głosów, co stanowiło 100% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, co odpowiada 14,37% ogólnej liczbie głosów w Spółce.

 

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie

© 2021 IndygoTech Minerals