Zmiana Statutu Spółki poprzez dookreślenie wysokości kapitału zakładowego

2015.10.22

Zarząd IndygoTech Minerals S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 21 października 2015 r. złożył w formie aktu notarialnego oświadczenie o wysokości podwyższenia kapitału zakładowego objętego w drodze emisji 11.489.197 akcji serii J oraz o dookreśleniu wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki w Statucie.

 

W związku z objęciem 11.489.197 akcji serii J, Zarząd Spółki oświadczył, że objęty w drodze emisji akcji serii J kapitał zakładowy Spółki wynosi  574 459,85 zł oraz że wkłady na akcje serii J zostały wniesione w pełnej wysokości ich wartości emisyjnej, tj. 0,90 zł każda.

 

Ponadto, Zarząd Spółki działając na podstawie art. 310 § 4 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych dookreślił wysokość kapitału zakładowego określoną w Statucie Spółki poprzez stwierdzenie, iż Art. 7 ust. 1 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

 

„Art. 7.

7.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.190.000,00 zł (trzy miliony sto dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na:

a) 9.000.000 (dziewięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A,

b) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii B,

c) 800.000 (osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C,

d) 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D,

e) 3.136.148 (trzy miliony sto trzydzieści sześć tysięcy sto czterdzieści osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii E,

f) 999.996 (dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii F,

g) 9.105.727 (dziewięć milionów sto pięć tysięcy siedemset dwadzieścia siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii G,

h) 268.932 (dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii H,

i) 8.000.000 (osiem milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii I,

j) 11.489.197 (jedenaście milionów czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii J,

o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda.

Tekst jednolity Statutu stanowi załącznik do niniejszego raportu.

 

 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Pliki do pobrania

© 2021 IndygoTech Minerals