Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego oraz ustalenie tekstu jednolitego Statutu.

2015.11.05

Zarząd IndygoTech Minerals S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął wiadomość, iż w dniu 29 października 2015 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych serii J oraz zmianę Statutu Spółki.

 

7.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.190.000,00 zł (trzy miliony sto dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na:

a) 9.000.000 (dziewięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A,

b) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii B,

c) 800.000 (osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C,

d) 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D,

e) 3.136.148 (trzy miliony sto trzydzieści sześć tysięcy sto czterdzieści osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii E,

f) 999.996 (dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii F,

g) 9.105.727 (dziewięć milionów sto pięć tysięcy siedemset dwadzieścia siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii G,

h) 268.932 (dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii H,

i) 8.000.000 (osiem milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii I,

j) 11.489.197 (jedenaście milionów czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii J,

o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda.

Ogólna liczba głosów wynikających ze wszystkich wyemitowanych akcji wynosi 63.800.000.

W związku z rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego, odpowiedniej zmianie uległa treść Art. 7 Statutu Spółki.

Załącznikiem do niniejszego raportu jest tekst jednolity Statutu Spółki.

 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe.

Pliki do pobrania

© 2021 IndygoTech Minerals