Zawiadomienie o zmniejszeniu stanu posiadania akcji poniżej 20% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu

2015.11.12

Zarząd IndygoTech Minerals S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”), zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o ofercie”) informuje, iż w dniu 12 listopada 2015 roku otrzymał zawiadomienie od akcjonariusza Dariusza Janusa, przekazane w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta poniżej 20% ogólnej liczby głosów.

Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem zmniejszenie dotychczas posiadanego przez Dariusza Janusa udziału w ogólnej liczbie głosów nastąpiło w wyniku rejestracji przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta z kwoty 2.615.540,15 zł do kwoty 3.190.000,00 zł, o czym Spółka poinformowała w dniu 5 listopada 2015 r.

Przed ww. rejestracją Pan Dariusz Janus posiadał 12 280 532 akcji Spółki, stanowiących 23,48% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 12 280 532 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 23,48% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Po ww. rejestracji Pan Dariusz Janus posiada 12 280 532 akcji Spółki, stanowiące 19,25 % kapitału zakładowego Spółki, uprawniające do 12 280 532 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 19,25% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem Pan Dariusz Janus nie posiada podmiotów zależnych, które posiadają akcje Spółki, jak również nie zawarł z żadnym podmiotem umów, których przedmiotem byłoby przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji Spółki.

© 2021 IndygoTech Minerals