Odwołanie i powołanie osoby nadzorującej

2015.01.07

Zarząd spółki IndygoTech Minerals S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzanie Spółki w dniu 5 stycznia 2015 r. odwołało z Rady Nadzorczej Pana Wojciecha Wesołego. Jednocześnie Zarząd Emitenta informuję, iż tego samego dnia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołało do Rady Nadzorczej Panią Małgorzatę Piasecką.

 

Pani Małgorzata Piasecka jest absolwentką Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, kierunek Prawo. Specjalizuje się w prawie gospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa spółek oraz prawie papierów wartościowych i rynku kapitałowego. Uczestniczyła w wielu projektach związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem publicznych i niepublicznych emisji papierów wartościowych (akcje, obligacje, warranty subskrypcyjne) oraz wprowadzeniem papierów wartościowych do obrotu na rynkach prowadzonych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Jej doświadczenie zawodowe obejmuje również kwestie nadzoru właścicielskiego oraz prawo korporacyjne. Odbyła także wiele kursów z zakresu: balanced scorecard, zarządzania wartością spółki kapitałowej oraz budowania strategię sukcesu firmy. Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując zarówno w sektorze państwowym, gdzie zajmowała się prowadzeniem projektów prywatyzacyjnych oraz nadzorem właścicielskim, jak również w spółkach prawa handlowego, gdzie jako in – house w spółkach publicznych notowanych na GPW w Warszawie S.A. oraz w spółkach niepublicznych zajmowała się m.in. kwestiami korporacyjnymi, w tym z zakresu obowiązków informacyjnych oraz zasad ładu korporacyjnego spółek publicznych, jak również uczestniczyła w przeglądach prawnych typu due diligence w ramach przygotowywania inwestycji i transakcji kapitałowych. Małgorzata Piasecka jest wpisana na ogólnopolską listę kandydatów na członków rad nadzorczych Spółek Skarbu Państwa. Posiada Certyfikat Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu, przyznawany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

 

Doświadczenie zawodowe:

2014 – obecnie - Baltic Ceramics S.A. –Prezes Zarządu

2012- obecnie – Cellica sp. z o.o. – Prezes Zarządu

2010-2012 - LST CAPITAL S.A. - Dyrektor operacyjny

2009 –2010 - Bank Ochrony Środowiska S.A. -Pełnomocnik Prezesa Zarządu/Ekspert ds. projektów

2010 - BOŚ Eko Profit S.A. - Dyrektor ds. inwestycji kapitałowych

2006-2008 - Chemia Polska Sp. z o.o. - Główny specjalista w Biurze Nadzoru Właścicielskiego

2003-2006 - Urząd m.st. Warszawy - Główny specjalista w Biurze Nadzoru Właścicielskiego

2002- 2003 - Ministerstwo Skarbu Państwa – specjalista w Departamencie Prywatyzacji i Nadzoru Właścicielskiego

2001-2002 – Agencja Prywatyzacji - Specjalista w zespole ds. wykonywania uprawnień właścicielskich Skarbu Państwa

2000-2001 - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Referendarz

 

Uczestnictwo w Zarządach i Radach Nadzorczych:

2011 –2012 Prezes Zarządu CALLYOPE sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

2011 – Wiceprezes Zarządu CELLICA sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

2011 – nadal członek Rady Nadzorczej INDUSTRY TECHNOLOGIES S.A. w Lubsku,

2010 – 2012 Prezes Zarządu BALTIC CERAMICS S.A. z siedzibą w Lubsku,

2010 – nadal członek Rady Nadzorczej TRX S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie,

2012 – nadal członek Rady Nadzorczej BRX S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie,

2008 – 2009 Likwidator Przedsiębiorstwo Organika Sp. z o.o. w likwidacji

2007-2009 członek Rady Nadzorczej OPAKOMET S.A. w Krakowie,

2007-2009 Likwidator ECO TIRE RECYCLING S.A. w likwidacji w Warszawie

2008 – p.o. Prezesa Zarządu Opakomet S.A.

2010 – członek Rady Nadzorczej PPU PRI - BAZALT S.A. w Rębiszowie

2008-2010 - członek Rady Nadzorczej Agro-Fundusz Mazury sp. z o.o. w Drogoszach,

2006-2008 członek Rady Nadzorczej Budowa i Zarząd Stadionu Piłkarskiego Sp. z o.o. w likwidacji w Warszawie,

2003-2006 członek Rady Nadzorczej „Uzdrowisko Iwonicz” S.A. Iwonicz Zdrój,

2001-2002 - członek Rady Nadzorczej „Waryński Famabud” sp. z o.o. w Szczecinie.

 

Ponadto Zarząd Spółki informuje, że Pani Małgorzata Piasecka złożyła oświadczenie, iż wykonywana przez nią działalność poza przedsiębiorstwem Spółki nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Spółki, nie uczestniczy ona w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej ani jako członek organu spółki kapitałowej, a także nie uczestniczy w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członek ich organów. Pani Małgorzata Piasecka oświadczyła, iż nie została wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

© 2021 IndygoTech Minerals