Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu IndygoTech Minerals spółka akcyjna w dniu 5 stycznia 2015 r.

2015.01.13

Zarząd spółki IndygoTech Minerals spółka akcyjna („Spółka”), działając na podstawie art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informuje, że co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 5 stycznia 2015 r. roku posiadał Pan Dariusz Janus, który dysponował 8.471.789 akcjami Spółki, z których przysługiwało 8.471.789 głosów, co stanowiło 96,35% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, co odpowiada 19,12% ogólnej liczbie głosów w Spółce.

© 2021 IndygoTech Minerals