Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku

2015.01.29

Zarząd IndygoTech Minerals S.A. z siedzibą w Warszawie, działając zgodnie z § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”), podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku. 

 

Raporty kwartalne:

- skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2015 r. w dniu 14 maja 2015 r.

- skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2015 r. – w dniu 16 listopada 2015 r.

 

Raport Półroczny:

- skonsolidowany raport za I półrocze 2015 r. – w dniu 31 sierpnia 2015 r.

 

Raport roczny:

- skonsolidowany raport roczny za 2014 r. – w dniu 23 marca 2015 r.

 

Jednocześnie Spółka oświadcza, że zgodnie z § 83 ust. 1 Rozporządzenia Spółka nie będzie publikować odrębnych raportów kwartalnych za I i III kwartał 2015 r. Skonsolidowane raporty kwartalne Spółki zawierać będą kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz kwartalne informacje finansowe.

 

Ponadto Spółka informuje, iż nie będzie publikować odrębnego raportu półrocznego zgodnie z § 83 ust. 3 Rozporządzenia.

 

Spółka informuje również, że nie będzie publikować skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2015 roku zgodnie z regulacją § 101 ust. 2 Rozporządzenia ani też raportu kwartalnego za IV kwartał 2015 roku zgodnie z regulacją § 102 ust. 1 Rozporządzenia.

© 2021 IndygoTech Minerals