Zmiana Statutu Spółki poprzez dookreślenie wysokości kapitału zakładowego

2015.02.25

Zarząd IndygoTech Minerals S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w 24 lutego 2015 r. złożył w formie aktu notarialnego oświadczenie o wysokości podwyższenia kapitału zakładowego objętego w drodze emisji 8.000.000 akcji serii I oraz o dookreśleniu wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki w Statucie.

 

W związku z objęciem przez inwestorów Akcji serii I w liczbie 8.000.000 Zarząd Spółki oświadczył, że objęty w drodze emisji Akcji serii I kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.615.540,15 zł oraz że wkłady na Akcje serii I zostały wniesione w pełnej wysokości ich wartości emisyjnej, tj. 0,80 zł każda.

 

Ponadto, Zarząd Spółki działając na podstawie art. 310 § 4 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych dookreślił wysokość kapitału zakładowego określoną w Statucie Spółki poprzez stwierdzenie, iż Art. 7 ust. 1 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

 

„Art. 7.

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.615.540,15 zł (dwa miliony sześćset piętnaście tysięcy pięćset czterdzieści złotych 15/100) i dzieli się na:

a) 9.000.000 (dziewięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A,

b) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii B,

c) 800.000 (osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C,

d) 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D,

e) 3.136.148 (trzy miliony sto trzydzieści sześć tysięcy sto czterdzieści osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii E,

f) 999.996 (dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii F,

g) 9.105.727 (dziewięć milionów sto pięć tysięcy siedemset dwadzieścia siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii G,

h) 268.932 (dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii H,

i) 8.000.000 (osiem milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii I,

o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda”

Tekst jednolity Statutu stanowią załączniki do niniejszego raportu.

 

 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Pliki do pobrania

© 2021 IndygoTech Minerals