Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku - korekta

2015.02.27

Zarząd IndygoTech Minerals S.A. z siedzibą w Warszawie, działając zgodnie z § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”), w związku z odstąpieniem od niepublikowania raportu kwartalnego za IV kwartał 2014 r. podaje do publicznej wiadomości nowe terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku. 

 

Raporty kwartalne:

- skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2015 r. w dniu 14 maja 2015 r.

- skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2015 r. – w dniu 16 listopada 2015 r.

- skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2014 r. – w dniu 2 marca 2015 r.

 

Raport Półroczny:

- skonsolidowany raport za I półrocze 2015 r. – w dniu 31 sierpnia 2015 r.

 

Raport roczny:

- jednostkowy oraz  skonsolidowany raport roczny za 2014 r. – w dniu 30 kwietnia 2015 r.

 

Skonsolidowane raporty kwartalne Spółki zawierać będą kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz kwartalne informacje finansowe.

 

Ponadto Spółka informuje, iż nie będzie publikować odrębnego raportu półrocznego zgodnie z § 83 ust. 3 Rozporządzenia.

 

Spółka informuje również, że nie będzie publikować skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2015 roku zgodnie z regulacją § 101 ust. 2 Rozporządzenia.

© 2021 IndygoTech Minerals