Zakończenie subskrypcji akcji serii I

2015.03.09

Zarząd IndygoTech Minerals S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”), informuje, że dnia 23 lutego 2015 r. została zakończona subskrypcja akcji zwykłych na okaziciela serii I („Akcje Serii I”), o wartości nominalnej 0,05 zł każda emitowanych na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 3 z dnia 5 stycznia 2015 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii I, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki.

 

Zarząd IndygoTech Minerals S.A. przedstawia dane dotyczące subskrypcji Akcji Serii I:

 

 1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji Akcji Serii I:

 

Subskrypcja Akcji Serii I miała charakter subskrypcji prywatnej i następowała poprzez złożenie oferty przez Emitenta i jej przyjęcie przez oznaczonego adresata (art. 431 § 2 pkt 1 KSH). Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu 17 lutego 2015 r. Zakończenie subskrypcji nastąpiło w dniu 23 lutego 2015 r.

 

 1. Data przydziału Akcji Serii I:

 

Ze względu na fakt, iż objęcie Akcji Serii I nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej, nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 KSH. Tym samym nie można wskazać daty przydziału instrumentów finansowych. Jednocześnie Emitent podaje, iż Akcji Serii I zostały objęte na podstawie 11 (jedenastu) umowy objęcia akcji zawartych w dniach od 17 lutego 2015 r. do 23 lutego 2015 r.

 

 1. Liczba akcji objętych subskrypcją:

 

Subskrypcja Akcji Serii I obejmowała 8.000.000 akcji na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 0,05 zł każda akcja.

 

 1. Stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy w choć jednej transzy liczba przydzielonych akcji była mniejsza od liczby akcji, na które złożono zapisy:

 

Z uwagi na rodzaj subskrypcji Akcji Serii I redukcja nie wystąpiła. Akcje zostały objęte w subskrypcji prywatnej, wobec czego nie składano zapisów na akcje.

 

 1. Liczba akcji, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji:

 

Nie składano zapisów. W ramach subskrypcji prywatnej zostało objętych 8.000.000 akcji akcji serii I, o wartości nominalnej 0,05 zł każda akcja.

 

 1. Liczba akcji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

 

W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej zostało objętych 8.000.000 akcji serii I.

 

 1. Cena emisyjna, po jakiej były obejmowane akcje:

 

Akcje Serii I zostały objęte po cenie emisyjnej wynoszącej 0,80 zł za każdą akcję. Cena emisyjna Akcji Serii I została ustalona przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie uchwały nr 3 z dnia 5 stycznia 2015 r. Akcje Serii I zostały w całości objęte w zamian za wkłady pieniężne.

 

 1. Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje w ramach subskrypcji w poszczególnych transzach:

 

W ramach subskrypcji prywatnej Akcje Serii I zostały zaoferowane 9 (dziewięciu) inwestorom, w tym 2 (dwóm) inwestorom zaoferowano objęcie Akcji Serii I dwukrotnie. W ramach oferty nie było rozróżnienia na transze. W ramach subskrypcji zawarto 11 (jedenaście) umów objęcia Akcji Serii I.

 

 1. Liczby osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:

 

W ramach subskrypcji umowy objęcia akcji zostały zawarte z 6 (sześcioma) osobami prawnymi (w tym z dwiema dwukrotnie) i 3 (trzema) osobami fizycznymi.

 

 1. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby akcji, które objęli wraz z faktyczną ceną jednej akcji (tj. ceną emisyjną lub sprzedaży po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie akcji w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):

 

Emitent nie zawarł umowy o submisję Akcji Serii I.

 

 1. Wartość przeprowadzonej subskrypcji (stanowiąca iloczyn akcji stanowiących przedmiot subskrypcji i ceny emisyjnej jednej akcji):

 

Wartość przeprowadzonej subskrypcji stanowi kwotę: 6.400.000,00 zł.

 

 1. Łączna wysokość kosztów poniesionych i przewidzianych do poniesienia, które zostaną zaliczone do kosztów emisji wynosi:

 

Łączne koszty emisji Akcji Serii I wyniosły zł 3.394,83 zł, w tym koszty notarialne i podatkowe, z czego: a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: Emitent nie ponosił kosztów z tego tytułu, b) koszty wynagrodzenia subemitentów: Emitent nie ponosił kosztów z tego tytułu, c) koszty sporządzenia sporządzenie prospektu emisyjnego: Emitent nie ponosił kosztów z tego tytułu, d) koszty doradztwa: Emitent nie ponosił kosztów z tego tytułu, e) koszty promocji oferty: Emitent nie ponosił kosztów z tego tytułu.

 

 1. Metoda rozliczenia w księgach i sposób ujęcia w sprawozdaniu finansowym:

 

Koszty poniesione do chwili rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego wykazywane są jako rozliczenia międzyokresowe kosztów, a po rejestracji koszty przeprowadzenia emisji Akcji Serii I i dopuszczenia ich do obrotu zostaną rozliczone z kapitału zapasowego jako zmniejszenie kapitału - do wysokości nadwyżki wartości emisyjnej akcji nad ich wartością nominalną.

© 2021 IndygoTech Minerals