Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego oraz ustalenie tekstu jednolitego Statutu.

2015.03.12

Zarząd IndygoTech Minerals S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął wiadomość o tym, że w dniu 11 marca 2015 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych serii I oraz zmianę Statutu Spółki.

 

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.615.540,15 zł (dwa miliony sześćset piętnaście tysięcy pięćset czterdzieści złotych 15/100) i dzieli się na:

a) 9.000.000 (dziewięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A,

b) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii B,

c) 800.000 (osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C,

d) 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D,

e) 3.136.148 (trzy miliony sto trzydzieści sześć tysięcy sto czterdzieści osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii E,

f) 999.996 (dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii F,

g) 9.105.727 (dziewięć milionów sto pięć tysięcy siedemset dwadzieścia siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii G,

h) 268.932 (dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii H,

i) 8.000.000 (osiem milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii I,

o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda

Ogólna liczba głosów wynikających ze wszystkich wyemitowanych akcji wynosi 52.310.803.

W związku z rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego, odpowiedniej zmianie uległa treść Art. 7 Statutu Spółki.

 

Załącznikiem do niniejszego raportu jest tekst jednolity Statutu Spółki.

 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Pliki do pobrania

© 2021 IndygoTech Minerals