Zawiadomienie w trybie art. 69, 69a oraz 87 Ustawy o ofercie

2015.03.16

Zarząd IndygoTech Minerals S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent") na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o ofercie”), informuje, że w dniu 16 marca 2015 roku otrzymał zawiadomienie w trybie art. 69, 69a oraz 87 Ustawy o ofercie od Piotra Chmielewskiego, Rowing Capital Limited, P.C.H. Capital S.A. (Cyprus) Limited, PCH Capital S.A., PCH Venture S.A., PCH Venture 1 S.A. oraz Innovators Capital (Cyprus) Limited, w którym podmioty te poinformowały, że w związku z rejestracją w dniu 11 marca 2015 roku przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w drodze emisji akcji zwykłych serii I podmioty zawiadamiające posiadają akcje IndygoTech Minerals S.A. dające prawo poniżej 10% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu.

 

Przed rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego podmioty zawiadamiające działając w porozumieniu posiadały łącznie 4.459.662 akcje Emitenta, które stanowiły 10,06% w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów, w tym bezpośrednio akcje posiadała spółka INNOVATORS CAPITAL (CYPRUS) LIMITED.

 

Po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego podmioty zawiadamiające działając w porozumieniu posiadają łącznie 4.459.662 akcje Emitenta, które stanowią 8,53% w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów, w tym bezpośrednio akcje posiada spółka INNOVATORS CAPITAL (CYPRUS) LIMITED

 

Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem pomiędzy podmiotami zawiadamiającymi występują następujące powiązania:

- Piotr Chmielewski kontroluje Rowing Capital Limited,

- Rowing Capital Limited posiada 100% akcji PCH Capital S.A.,

- PCH Capital S.A. kontroluje P.C.H. Capital (Cyprus) Limited,

- PCH Capital S.A. bezpośrednio oraz pośrednio przez z P.C.H. Capital (Cyprus) Limited jest podmiotem dominującym wobec PCH VENTURE S.A.,

- PCH Venture S.A. posiada 100% akcji PCH VENTURE 1 S.A.,

- PCH VENTURE 1 S.A. kontroluje Innovators Capital (Cyprus) Limited.

 

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

 

© 2021 IndygoTech Minerals