Nabycie akcji Emitenta przez osobę zarządzającą

2015.03.17

Zarząd IndygoTech Minerals S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, iż w dniu 17 marca 2015 roku Pan Dariusz Janus – Prezes Zarządu Emitenta poinformował o nabyciu 461.250 akcji Emitenta, po cenie 0,61 zł za każdą akcję.

Transakcja została dokonana w dniu 17 marca 2015 roku na podstawie umowy cywilnoprawnej.

Jednocześnie Pan Dariusz Janus poinformował, iż przed ww. transakcją posiadał 8.471.789 akcji Emitenta, stanowiących 19,12% w kapitale zakładowym Emitenta i uprawniających do 8.471.789 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, stanowiących 19,12% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu. Po rejestracji w dniu 11 marca 2015 roku podwyższenia kapitału zakładowego
w drodze emisji akcji serii I Emitenta udział w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu uległ zmniejszeniu do 16,20%.

Po ww. transakcji Pan Dariusz Janus posiada 8.933.039 akcji Emitenta, stanowiących 17,08%
w kapitale zakładowym Emitenta i uprawniających do 8.933.039 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, stanowiących 17,08% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu.

 

Podstawa prawna: art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

 

© 2021 IndygoTech Minerals