Nabycie akcji Emitenta przez osobę zarządzającą

2015.03.23

Zarząd IndygoTech Minerals S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, iż w dniu 23 marca 2015 roku Pan Dariusz Janus – Prezes Zarządu Emitenta poinformował o nabyciu 485.238 akcji Emitenta, po cenie 0,65 zł za każdą akcję.

Transakcja została dokonana w dniu 23 marca 2015 roku na podstawie umowy cywilnoprawnej.

Jednocześnie Pan Dariusz Janus poinformował, iż przed ww. transakcją posiadał 9.414.158 akcji Emitenta, stanowiących 18,00% w kapitale zakładowym Emitenta i uprawniających do 9.414.158 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, stanowiących 18,00% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu.

Po ww. transakcji Pan Dariusz Janus posiada 9.899.396 akcji, stanowiących 18,92% w kapitale zakładowym Emitenta i uprawniających do 9.899.396 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, stanowiących 18,92% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu.

 

Podstawa prawna: art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

 

© 2021 IndygoTech Minerals