Nabycie akcji Emitenta przez osobę zarządzającą

2015.03.25

Zarząd IndygoTech Minerals S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, iż w dniu 25 marca 2015 roku Pan Dariusz Janus – Prezes Zarządu Emitenta poinformował o nabyciu 514.762 akcji Emitenta, po cenie 0,70 zł za każdą akcję.

 

Transakcja została dokonana w dniu 25 marca 2015 roku na podstawie umowy cywilnoprawnej.

Jednocześnie Pan Dariusz Janus poinformował, iż przed ww. transakcją posiadał 9.899.396 akcji Emitenta, stanowiących 18,92% w kapitale zakładowym Emitenta i uprawniających do 9.899.396 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, stanowiących 18,92% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu.

 

Po ww. transakcji Pan Dariusz Janus posiada 10.414.158 akcji, stanowiących 19,91% w kapitale zakładowym Emitenta i uprawniających do 10.414.158 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, stanowiących 19,91% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu.

 

Podstawa prawna: art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

© 2021 IndygoTech Minerals