Nabycie akcji Emitenta przez osobę zarządzającą

2015.03.27

Zarząd IndygoTech Minerals S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, iż w dniu 27 marca 2015 roku Pan Dariusz Janus – Prezes Zarządu Emitenta poinformował o nabyciu 673.573 akcje Emitenta, po cenie 0,80 zł za każdą akcję.

 

Transakcja została dokonana w dniu 27 marca 2015 roku na podstawie umowy cywilnoprawnej.

 

Jednocześnie Pan Dariusz Janus poinformował, iż przed ww. transakcją posiadał 10.414.158 akcji Emitenta, stanowiących 19,91% w kapitale zakładowym Emitenta i uprawniających do 10.414.158 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, stanowiących 19,91% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu.

 

Po ww. transakcji Pan Dariusz Janus posiada 11.087.731 akcji, stanowiących 21,20% w kapitale zakładowym Emitenta i uprawniających do 11.087.731 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, stanowiących 21,20% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu.

 

Podstawa prawna: art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

© 2021 IndygoTech Minerals