Zawiadomienie o przekroczeniu progu 20% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu IndygoTech Minerals S.A.

2015.03.30

Na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o ofercie”), Zarząd IndygoTech Minerals S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, iż w dniu 30 marca 2015 r. Emitent otrzymał od akcjonariusza Dariusza Janusa zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie, w którym Pan Dariusz Janus poinformował o przekroczeniu progu 20% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.

 

Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem przekroczenie progu 20% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta przez Pana Dariusza Janusa nastąpiło w wyniku nabycia w dniu 27 marca 2015 r. na podstawie umowy cywilnoprawnej 673.573 akcji Emitenta.

 

Przed ww. transakcją Pan Dariusz Janus posiadał 10.414.158 akcji Emitenta stanowiących 19,91% w kapitale zakładowym Emitenta i uprawniających do 10.414.158 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, stanowiących 19,91% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu.

Po ww. transakcji Pan Dariusz Janus posiada 11.087.731 akcji Emitenta, stanowiących 21,20% w kapitale zakładowym Emitenta i uprawniających do 11.087.731 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, stanowiących 21,20% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu.

 

Pan Dariusz Janus poinformował, iż zamierza zwiększać zaangażowanie w Emitenta w ciągu najbliższych 12 miesięcy od dnia złożenia niniejszego zawiadomienia oraz że nie posiada podmiotów zależnych, które posiadałyby akcje Emitenta, jak również nie zawarł z żadnym podmiotem umów, których przedmiotem byłoby przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji Emitenta.

Podstawa prawna: Art. 70 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

© 2021 IndygoTech Minerals