Nabycie akcji Emitenta przez osobę zarządzającą

2015.03.30

Zarząd IndygoTech Minerals S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, iż w dniu 30 marca 2015 roku Pan Dariusz Janus – Prezes Zarządu Emitenta poinformował o nabyciu 645.745 akcji Emitenta, po cenie 1,00 zł za każdą akcję.

Transakcja została dokonana w dniu 30 marca 2015 roku na podstawie umowy cywilnoprawnej.

Jednocześnie Pan Dariusz Janus poinformował, iż przed ww. transakcją posiadał 11.087.731 akcji Emitenta, stanowiących 21,20% w kapitale zakładowym Emitenta i uprawniających do 11.087.731 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, stanowiących 21,20% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu.

Po ww. transakcji Pan Dariusz Janus posiada 11.733.476 akcji, stanowiących 22,43% w kapitale zakładowym Emitenta i uprawniających do 11.733.476 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, stanowiących 22,43% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu.

Podstawa prawna: art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

© 2021 IndygoTech Minerals