Udzielenie poręczenia wekslowego

2015.05.04

Na podstawie § 13 w związku z § 5 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Zarząd IndygoTech Minerals S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 4 maja 2015 roku Spółka udzieliła poręczenia wekslowego do kwoty 10.026.212,50 zł (wraz z ewentualnymi odsetkami i innymi kosztami) spółce pośrednio zależnej, działającej pod firmą Baltic Ceramics S.A. z siedzibą w Lubsku w związku z zawarciem przez Baltic Ceramics S.A. z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie („PZU”) umowy zlecenia udzielenia gwarancji ubezpieczeniowej („Umowa”), dotyczącej udzielenia przez PZU gwarancji ubezpieczeniowej, której beneficjentem jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości („PARP”).

 

Poręczenie zostało udzielone na okres do 31 stycznia 2016 roku. Poręczenie zostało udzielone bezpłatnie.

 

Wymieniona wyżej gwarancja ubezpieczeniowa udzielona przez PZU na sumę gwarancyjną w wysokości 10.026.212,50 zł zabezpiecza roszczenia PARP wobec Baltic Ceramics S.A. z tytułu umowy o dofinansowanie nr UDA-PIOG.04.04.00-08-014/13-00 zawartej pomiędzy Beneficjentem a Baltic Ceramics w ramach działania 4.4. Nowe Inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia POIG 2007-20013 i została złożona PARP jako zabezpieczenia wypłaty drugiej transzy zaliczki w kwocie równej sumie gwarancyjnej.

 

Zaliczka zostanie przeznaczona na realizację inwestycji: „Budowa zakładu oraz wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji proppantów ceramicznych”.

Pozostałym zabezpieczeniem Umowy jest hipoteka do kwoty 5.000.000,00 zł na nieruchomości inwestycyjnej Baltic Ceramics S.A.

Emitent posiada 47,63% akcji Baltic Ceramics Investments S.A., która posiada 100% akcji Baltic Ceramics S.A.

 

 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

© 2021 IndygoTech Minerals