Udzielenie poręczenia wekslowego

2015.06.23

Na podstawie § 13 w związku z § 5 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Zarząd IndygoTech Minerals S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 22 czerwca 2015 roku Spółka udzieliła poręczenia wekslowego do kwoty 10.000.000,00 zł (wraz z ewentualnymi odsetkami i innymi kosztami) spółce pośrednio zależnej, działającej pod firmą Industry Technologies S.A. z siedzibą w Lubsku w związku z zawarciem przez Industry Technologies S.A. z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie („PZU”) umowy zlecenia udzielenia gwarancji ubezpieczeniowej („Umowa”), dotyczącej udzielenia przez PZU gwarancji ubezpieczeniowej, której beneficjentem jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości („PARP”, „Beneficjent”).

Poręczenie zostało udzielone solidarnie ze spółką zależną Electroceramics S.A. na okres do 31 stycznia 2016 roku. Poręczenie zostało udzielone bezpłatnie.

Wymieniona wyżej gwarancja ubezpieczeniowa udzielona przez PZU na sumę gwarancyjną w wysokości 10.000.000,00 zł zabezpiecza roszczenia PARP wobec Industry Technologies S.A. z tytułu umowy o dofinansowanie zawartej pomiędzy Beneficjentem a Industry Technologies S.A. w ramach działania 4.4. Nowe Inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia POIG 2007-20013 i została złożona PARP jako zabezpieczenia wypłaty drugiej transzy zaliczki w kwocie równej sumie gwarancyjnej.

Zaliczka zostanie przeznaczona na realizację inwestycji: „Wprowadzenie na rynek zasadniczo ulepszonych rur elektroizolacyjnych”.

Pozostałym zabezpieczeniem Umowy jest hipoteka do kwoty 5.000.000,00 zł na nieruchomości inwestycyjnej Industry Technologies S.A.

Emitent posiada 64,22% Electroceramics S.A., która posiada 100% akcji Industry Technologies S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

© 2021 IndygoTech Minerals