Raporty bieżące

Data Symbol Źródło Raport
2017.09.08 30/2017 ESPI Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Spółki
2017.08.16 29/2017 ESPI Rejestracja zmian Statutu oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego
2017.08.09 1/2017 EBI IndygoTech Minerals Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk
2017.07.25 27/2017 ESPI Wybór biegłego rewidenta
2017.07.25 28/2017 ESPI Odwołanie osoby zarządzającej
2017.07.03 25/2017 ESPI Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Spółki
2017.06.30 24/2017 ESPI Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2017 roku
2017.06.30 23/2017 ESPI Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2017 roku
2017.06.01 21/2017 ESPI Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zmianie statutu wraz z projektami uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2017.05.02 17/2017 ESPI Wyjaśnienie powodów przekazania skonsolidowanego raportu rocznego za 2016 r. po terminie.
2017.04.18 16/2017 ESPI Zawiadomienie w trybie art. 69, 69a oraz 87 Ustawy o ofercie
2017.04.14 15/2017 ESPI Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Spółki
2017.04.13 14/2017 ESPI Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Spółki
2017.04.11 13/2017 ESPI Zakończenie subskrypcji akcji serii K w ofercie publicznej w trybie subskrypcji zamkniętej
2017.04.10 12/2017 ESPI Rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
2017.03.28 11/2017 ESPI Powiadomienie o transakcjach na akcjach Emitenta
2017.02.20 7/2017 ESPI Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu IndygoTech Minerals S.A. w dniu 20 lutego 2017 roku
2017.02.20 6/2017 ESPI Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IndygoTech Minerals S.A. w dniu 20 lutego 2017 r.
2017.01.25 3/2017 ESPI Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IndygoTech Minerals S.A., zmiana statutu wraz z projektami uchwał
2017.01.24 1/2017 ESPI Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 roku

© 2022 IndygoTech Minerals