Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 07 czerwca 2018 roku

2018.06.07

Działając zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 6  rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd spółki INDYGOTECH MINERALS spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 07 czerwca 2018 r.

Zarząd Spółki informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, jak również nie zgłoszono do protokołu sprzeciwu w odniesieniu do żadnej z uchwał. Wszystkie uchwały poddane pod głosowanie zostały podjęte.

 

 

Pliki do pobrania

© 2019 IndygoTech Minerals