Wybór firmy audytorskiej

2018.07.18

Zarząd IndygoTech Minerals S.A. („Emitent”, „Spółka”), informuje, iż w dniu 18 lipca 2018 roku Rada Nadzorcza Spółki dokonała wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia:

- przeglądu jednostkowego śródrocznego sprawozdania finansowego Emitenta za okres 1 stycznia – 30 czerwca 2018 r.,

- badania jednostkowego sprawozdania finansowego Emitenta za 2018 r.,

- przeglądu jednostkowego śródrocznego sprawozdania finansowego Emitenta za okres 1 stycznia - 30 czerwca 2019 r.,

- badania jednostkowego sprawozdania finansowego Emitenta za 2019 r.

 

Wybranym podmiotem jest KBR CMA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (ul. Głogowska 187, 60-121 Poznań) wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 4022.

 

Rada Nadzorcza Spółki dokonała wyboru firmy audytorskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, na podstawie przedstawionej jej rekomendacji Komitetu Audytu. Umowa z wybranym podmiotem zostanie zawarta na czas niezbędny do wykonania ww. czynności. Emitent dotychczas nie korzystał z usług wybranej firmy audytorskiej.

 

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie– informacje bieżące i okresowe

© 2019 IndygoTech Minerals